Terhességi gyermekágyi segély

A gyermekvállalással természetes módon együtt jár, hogy átmeneti időre az anya nem tudja a munkáját ellátni, ezért gondoskodni kell a kieső jövedelme pótlásáról.

Ennek érdekében az egészségbiztosítás a gyermek születése esetén a jogosultsági feltételekkel rendelkező anyát a 24 hét szülési szabadság idejére terhességi gyermekágyi segélyben (TGYS) részesíti, amely az elnevezése ellenére biztosítási jogviszonyhoz kötött egészségbiztosítási pénzbeli ellátás. Azaz nem jár alanyi jogon, csak akkor, ha dolgoztál előtte.  A terhességi gyermekágyi segély a 168 napos szülési szabadság időtartamára jár, mértéke az igénylő jövedelme napi átlagának 70%-a.

Ha a gyermeket koraszülöttként egészségügyi intézetben ápolják, gondozzák, az anya megszakíthatja a szülési szabadságot és az igénybe nem vett részt a gyermek intézetből elbocsátása után is igénybe veheti a szülést követő egy éven belül. (lásd:gyermekápolási táppénz)

Ki jogosult terhességi gyermekágyi segélyre?

A terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőző  két éven belül 365 napon át biztosított volt,

  •  – és a biztosítás fennállása alatt , vagy
  •  – a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy
  •  – a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának ideje alatt (vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül) szül. 

Az előzetes 365 nap biztosítási idő számítása

Rendkívül fontos az a kedvező szabály, miszerint a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani:

  •  – a biztosítás megszűnését követő  táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósításának idejét, 
  •  – a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,
  •  – a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem jár a terhességi gyermekágyi segély, ha nincsen jövedelem kiesés, amelyet az egészségbiztosítási ellátásnak kellene pótolni.

Nem jár terhességi gyermekágyi segély:

  •  – a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja,
  •  – ha bármilyen jogviszonyban díjazás? kivéve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíjat, ? ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött kereső tevékenységét személyesen folytatja.

Annak, aki a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár terhességi-gyermekágyi segély.

Milyen időtartamra jár a terhességi-gyermekágyi segély?

A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. A terhességi-gyermekágyi segély legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben a koraszülött gyermekek esetében a szülési szabadságra vonatkozó rendelkezés alkalmazásakor.

2012. évi I. törvényben 127. §

(1) Az anya egybefüggő huszonnégy hét szülési szabadságra jogosult.

(4) A szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.

Ha a terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem a szülés várható időpontját megelőző 28 napnál korábban kerül benyújtásra, akkor a kérelem elbírálására vonatkozó határidő a szülés várható időpontját megelőző 28. napon kezdődik.

 

A terhességi-gyermekágyi segély összegének megállapítása:

Milyen mértékű a terhességi-gyermekágyi segély?

A terhességi-gyermekágyi segély a napi átlagkereset 70%-a. A terhességi-gyermekágyi segély alapjául szolgáló jövedelem naptári napi átlagát a táppénzszabályok szerint állapítják meg a következők szerint:

Főszabályként a terhességi-gyermekágyi segélyt a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben elért jövedelem naptári napi átlaga alapján kell megállapítani.

Ha az igénylő a szülést megelőző évben nem rendelkezett legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a terhességi-gyermekágyi segély összegét a jogosultság kezdő napját megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani.

A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idő folyamatos.

Amennyiben az igénylő a fenti időtartamban nem rendelkezett legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a terhességi-gyermekágyi segélyének naptári napi összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszerese harmincad részének figyelembevételével kell megállapítani. Ha azonban a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmet kell figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni, azzal, hogy a terhességi-gyermekágyi segély naptári napi összege a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét nem haladhatja meg.

Tényleges jövedelem hiányában az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni. Az egyéni és társas vállalkozók ellátását tényleges jövedelem hiányában a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér másfélszeresének figyelembevételével kell megállapítani. A mezőgazdasági őstermelő ellátását tényleges jövedelem hiányában a Tbj. 30/A. § (1)?(3) bekezdésében meghatározott járulékfizetési kötelezettsége szerint kell megállapítani.

Annak, aki álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék folyósításának szünetelése alatt, vagy ezek megszűnését követő 42 napon belül szül, és tényleges jövedelemmel nem rendelkezik, a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani, azonban a pénzbeli ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék alapját képező átlagkereset harmincad részét.

Hogyan számítják ki a terhességi-gyermekágyi segély összegét, ha a második, gyermek az első gyermek után folyósított gyermekgondozási díj, vagy a gyermekgondozási segély folyósítása alatt születik?

A második gyermek születésekor is a már ismertetett szabályok alapján járnak el. Azt vizsgálják, hogy a szülő az irányadó időszakban rendelkezik-e 180 naptári napi jövedelemmel. Amennyiben a szülő nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, mert első gyermeke után gyermekgondozási díjban, vagy gyermekgondozási segélyben részesült, a terhességi-gyermekágyi segélyének összegét a minimálbér kétszerese harmincad részének figyelembevételével állapítják meg.

A terhességi-gyermekágyi segélyből a jogszabály szerint számított személyi jövedelemadó-előleget a folyósító szerv levonja. A terhességi-gyermekágyi segély után egészségbiztosítási és nyugdíj- járulékot nem kell fizetni.

Kérelem beadása:

 A terhességi gyermekágyi segély iránti kérelmet a  foglalkoztatónál kell bejelenteni, a biztosítás (munkajogviszony, jogviszony) fennállása alatt és annak megszűnését követően is.

Ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, a kérelmet a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztárhoz kell benyújtani.

Milyen iratokat kell az igénybejelentőhöz mellékelni?

–    a terhesgondozásról szóló kiskönyv másolatát,

–    a terhes-állományba vételről szóló orvosi igazolást,

–    a gyermek születési anyakönyvi kivonatnak másolatát (ha a gyermek születése napjától veszik igénybe az ellátást),(a perinatális halottvizsgálati bizonyítvánnyal is igazolható a jogosultság)

–    csecsemő örökbefogadása esetén az örökbefogadásról szóló gyámhivatali határozatot, vagy a gyámhivatal igazolását arról, hogy a biztosított a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, továbbá

–    a ?Foglalkoztatói igazolás?-t,

–    a ?Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához? elnevezésű nyomtatványt, ha az igénylőnek megszűnt a biztosítási jogviszonya,

–    Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról.

Amennyiben a biztosított a 2014. május 11-ét megelőzően született gyermekre tekintettel igényel terhességi-gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat, úgy az igény bejelentésével egyidejűleg a foglalkoztató rendelkezésére bocsátja az előző év első napjától az ellátás igényléséig minden más munkáltató által kibocsájtott jövedelemigazolást.

Foglalkoztató hiányában a biztosított a terhességi-gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj iránti kérelemmel együtt az irányadó időszak jövedelmét igazoló jövedelemigazolást közvetlenül az egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez nyújtja be.

A 2014. május 11-ét megelőzően született gyermekekre tekintettel igényelt és megállapított terhességi-gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj esetében az ellátás összegét a 2013. július 15-e előtt hatályos, valamint a 2013. július 14-e után hatályos jogszabályok alapján is meg kell állapítani, és a biztosított részére a magasabb összegű ellátást kell folyósítani.

 

A terhességi-gyermekágyi segélyt havonta utólag kell folyósítják ? az igénylő kérelme szerint postai úton vagy bankszámlára utalással ? a kifizetőhely a bérfizetési napon, egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv pedig a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig.

 Kapcsolódó nyomtatványok:

Nyilatkozat terhességi gyermekágyi segély megállapításához

Tájékoztató terhességi gyermekágyi segély megállapításához

Terhességi gyermekágyi segélyről – TGYS-ről –  részletesen az OEP honlapján!