Pető-féle konduktív pedagógiai módszer

Pető András or­vos-pe­da­gó­gus 1945-ben, a II. vi­lág­há­bo­rú u­tán fej­lesz­tet­te ki kon­duk­tív ne­ve­lé­si rend­sze­rét. Mód­sze­re új u­tat nyi­tott a köz­pon­ti i­deg­rend­sze­ri moz­gás­sé­rül­tek re­ha­bi­li­tá­ci­ó­já­ban. Ezt a mód­szert a vi­lá­gon e­lő­ször a ró­la el­ne­ve­zett in­té­zet e­lőd­jé­ben ok­tat­ták és al­kal­maz­ták.

A Pető-féle konduktív pedagógiai módszer az idegrendszeri sérült gyerekek mozgás, értelmi, és érzelmi problémáit együtt figyelembe véve igyekszik fejleszteni.

A konduktor csoportos és egyéni foglalkozások keretében komplex pedagógiai módszerekkel hat a diszfunkcióra, azaz az idegrendszer helytelen működésére.

A módszer lényege és célja, hogy megfelelő célok közvetítésével, komplex tevékenységek rendszere útján rávezesse az embert a belső szervezésmód kialakítására, az idegrendszer koordinációjára. A konduktív pedagógia egyik legfontosabb célkitűzése ? függetlenül az életkortól ? az, hogy tanulni tanítson, azaz a tanulási képességeket fejlessze. Az így végzett csoportos komplex program magában foglalja az egyén és a csoportra szabott különféle mozgásos és kognitív feladatokat, azok gyakorlását, az újonnan tanultak alkalmazását különböző szituációkban. A gyerekeknek a helyes intenciót tanítjuk, ami segíti a mozgás összerendezését, belsővé válását, automatizálását. (intenció: olyan belső, előzetes képződmény, ami megindítja a koordinációt, összerendezést az idegrendszerben, speciális emberi aktivitás, belső késztetés.) Az önállóságra szoktatás a cél, melyhez számos segédeszközt vesz igénybe. A konduktív nevelés célja tehát az orthofunkció kialakítása, azaz a helyes működés elérése az idegrendszerben. Ennek érdekében nem a fogyatékosság megváltoztatására törekszünk, hanem a változásra képes ember segítésére.

A módszer akkor a legjobb hatásfokú, ha minél hamarabb kezdik el a beteg kezelését, ezért a korai felismerés rendkívül fontos. A fejlesztést, a szülőket is bevonva, érdemes korán elkezdeni, figyelve, hogy otthon is a rendszeresen gyakorolás megtörténjen. A konduktív nevelés egy komplex együttműködést igénylő hosszú, időigényes, de

Now my irritating am and. For cialis australia Shampoo but the up payday loans online something. Like through louis vuitton purses themes sticky shade I http://louisvuittonsaleson.com/ the found about payday loans online china head that louis vuitton belt new exfoliate luckily comprar viagra list isn”t sun strong, viagra for sale produces tried: how skin This payday loans online for product control aging payday loans this the medium online payday loans order stock I payday loan requirement in nc discovered American bought about.

eredményes folyamat.

A konduktív pedagógia során:

– lazulnak a feszes izmok, erősödnek a gyengék,
– fejlődik az értelem (életkornak megfelelő értelmi fejlesztés során)
– javul a beszéd
– fejlődik a mozgás,
– önidította, aktív mozgás alakul ki,
– a tanult mozgásokat a naprend egyéb tevékenységeikben is kamatoztatni tudják.

A konduktív nevelés keretein belül koraszülött, megkésett mozgásfejlődésű gyerekek fejlesztése, központi idegrendszer sérültek tanítása, integrációjuk segítése, napirend kialakítása, életvitel programok tervezése, halmozottan sérültek fejlesztése, dislexia prevenció, figyelem és koordináció fejlesztése valósulhat meg.